Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP OP DE WEBSITE LAIAS-ORGANIC.COM.

Wij hebben de belangrijkste punten hieronder kort voor u samengevat:

  1. De Consument dient de prijs en eventuele andere verschuldigde bedragen van de Overeenkomst vooruit te betalen. De Consument kan digitaal betalen met een creditcard of via een bankoverschrijving. Als er geen (afwijkende) levertijd is aangegeven voor de betreffende goederen op de Webshop, bedraagt de verwachte levertijd 3 werkdagen.
  2. Verzending binnen Duitsland is gratis voor bestellingen boven de 50 EUR en verzending naar Nederland is gratis voor bestellingen boven de 75 EUR. Als de waarde van de bestelling deze bedragen niet overschrijdt, gelden de vaste DHL-verzendkosten.
  3. De Consument heeft het recht om zijn aankopen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Om gebruik te maken van het recht om de producten terug te sturen, moet de Consument de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Als de Consument besluit de aankopen terug te sturen, moet de Verkoper alle betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, terugbetalen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen echter voor rekening van de Consument. De Verkoper zal de Consument zonder uitstel en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat de Verkoper de geretourneerde producten heeft ontvangen, terugbetalen. De geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en, indien mogelijk, in de originele verpakking te worden geretourneerd. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen mogelijke schade tijdens het transport.

1. Definities
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die folgenden Definitionen für die in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe verwendet:

Algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden

Consument: Een natuurlijk persoon die producten of diensten afneemt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteiten vallen.

Verkoper: Laia's Proteinhanf GmbH, Wühlischstraße 56, 10245 Berlijn, Tel. (+49) 173 675 56 78, ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Charlottenburg (Berlijn) 155164, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Sebastian Kamphorst, BTW-identificatienr. DE2570 39165.

Overeenkomst: De tussen een consument en Laia's Proteinhanf GmbH gesloten overeenkomst tot koop, verkoop en levering.

Product/Producten: De goederen die Laia's op haar website te koop aanbiedt.

WebshopHet online verkoopkanaal van Laia's Proteinhanf GmbH - https://laias-organic.de/en/shop/

2. Toepassingsgebied
1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor de zakelijke relatie tussen de Verkoper en de Consument in de versie die gold op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de consument worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

2) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument via de online Webwinkel. Overeenkomsten gesloten tussen de Verkoper en Consumenten die geen consument zijn via andere dan de in dit lid genoemde verkoopkanalen vallen hier niet onder. In deze situaties zijn afzonderlijke AV van toepassing.

3. Sluiting van de overeenkomst
1) De consument kan producten selecteren in de Webshop van de Verkoper en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje door te klikken op de knop "toevoegen aan winkelmandje". Door op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, dient de consument een bindende aanvraag in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Vóór het indienen van de bestelling kan de consument de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de Consument deze contractvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop "AV aanvaarden" te klikken en deze dus in de aanvraag heeft opgenomen.

2) De Verkoper stuurt de Consument vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de Consument nogmaals wordt vermeld. De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de Verkoper de bestelling van de Consument heeft ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Verkoper een verklaring van aanvaarding afgeeft, die in een aparte e-mail wordt verstuurd (orderbevestiging). Deze orderbevestiging zal worden verzonden als de Verkoper de betaling van de Consument ontvangen heeft. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, zal de tekst van de Overeenkomst (de bestelling, de orderbevestiging, details van de verzending) aan de Consument worden toegezonden. De tekst van het contract zal worden opgeslagen in overeenstemming met de wetgeving over gegevensbescherming. Er wordt verwezen naar onze verklaring over gegevensbescherming.

3) Het contract wordt in het Duits, Nederlands of Engels afgesloten.

4. Betaling
De Consument dient de prijs en eventuele andere verschuldigde bedragen van de Overeenkomst vooruit te betalen. De Consument kan digitaal betalen met een kredietkaart of via bankoverschrijving. De in zijn gebruikersaccount opgeslagen betaalwijze kan te allen tijde worden gewijzigd.

5. Prijzen en verzendkosten
1) De prijzen van alle Producten die op de Webshop kunnen worden besteld, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

2) De desbetreffende verzendkosten worden de Consument op het bestelformulier medegedeeld en dienen door de Consument te worden betaald, tenzij de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Verzending binnen Duitsland is gratis bij bestellingen boven de 50 euro, en verzending naar Nederland is gratis bij bestellingen boven de 75 euro. Als de waarde van de bestelling deze bedragen niet overschrijdt, zijn de vaste verzendkosten van DHL van toepassing.

3) De Producten worden verzonden via de post. Als de klant een Consument is, draagt de Verkoper het verzendingsrisico.

4) In geval van een annulering is de Consument verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van de Producten.

6. Levering en beschikbaarheid van de goederen
1) de op de Website vermelde levertijden worden berekend vanaf het moment van de orderbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs. Als voor de betreffende goederen geen (afwijkende) levertijd is aangegeven op de Webwinkel, bedraagt de verwachte levertijd 3 werkdagen.

2) Als op het moment van de bestelling het bestelde Product geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Consument hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als het Product permanent niet beschikbaar is, zal de Verkoper afzien van het afgeven van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.

3) Als een door de Consument besteld Product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Consument ook hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

4) De Verkoper kan alleen leveren aan Consumenten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in Duitsland of Nederland hebben en een afleveradres in een van deze landen kunnen opgeven.

7. Garantie voor materiële gebreken
De Verkoper is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ff. BGB. Alleen wanneer het in de opdrachtbevestiging van een artikel uitdrukkelijk wordt vermeld bestaat er een extra garantie voor de geleverde producten.

8. Aansprakelijkheid
1) Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken. Bij schending van wezenlijke contractuele plichten is de Verkoper slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade, als deze schade door eenvoudige nalatigheid werd veroorzaakt.

2) Andere aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Daarbij horen aanspraken van de consument op schadevergoeding wegens verwonding van leven, lichaam of gezondheid, of aanspraken wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, evenals aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de Verkoper of zijn wettelijke vertegenwoordigers/plaatsvervangend vertegenwoordiger.

3) De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de Verkoper, als vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

4) De uit de leden 1 en 2 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, voor zover de Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Hetzelfde geldt, voor zover de Verkoper en de klant een overeenkomst over de kwaliteit van de zaak hebben gesloten. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

9. Recht op herroeping en terugbetaling
1) De Consument heeft het recht om zijn aankopen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het (de) Product(en) in bezit krijgt. Met dagen worden kalenderdagen bedoeld en hieronder vallen ook weekenden en officiële feestdagen. Om het recht op terugzending van de producten uit te oefenen, moet de Consument de Verkoper op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Deze verklaring kan worden verzonden via:

Post: Laia's Proteinhanf GmbH, Wühlischstrasse 56, 10245 Berlijn.
E-mail: info@laias-organic.com
Fax: (+49) 173 675 5678

De Consument kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

(1) Voorbeeldformulier voor herroeping:

Als u uw product(en) wenst terug te zenden, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden:

  • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren mededeling)
  • Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

(2) Als de Consument besluit de aankopen terug te sturen, moet de verkoper alle betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, terugbetalen. Dit is inclusief de leveringskosten, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Consument een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Consument. De Verkoper zal de Consument zonder vertraging en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat de Verkoper de geretourneerde Producten heeft ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal de Verkoper hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Consument voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Consument; in geen geval zal de Consument voor deze terugbetaling worden aangerekend.

(3) De geretourneerde Producten dienen onbeschadigd te zijn en, indien mogelijk, in de originele verpakking te worden geretourneerd. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om voldoende bescherming te bieden tegen mogelijke schade tijdens het transport. De Consument zal moeten betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan manipulatie van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat eigenschappen en het functioneren van de goederen.

10. Slotopmerkingen
1) Op de overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De wettelijke bepalingen over de beperking van de rechtskeuze en over de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

2) De overeenkomst blijft in haar overige onderdelen bindend, ook wanneer afzonderlijke punten juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, voor zover die er zijn. Voor zover dit echter voor een van de contractanten een onredelijk nadeel zou betekenen, wordt de overeenkomst in haar geheel onverbindend.

Questions?